top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Викладений нижче текст є Публічною офертою, яка адресована будь-якій фізичній особі (невизначеному колу осіб) і є офіційною публічною пропозицією укласти договір про надання послуг (далі Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою thatgirlsophy.com на наступних умовах:

 

Цей Договір укладений між фізичною особою-підприємцем ПЛІСКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА, ЄДРПОУ 2474900849, (далі - Виконавець) і фізичною особою (далі - Замовник), яка акцептувала пропозицію, способом зазначеним у цьому Договорі, та приєдналася до Договору в цілому, прийнявши його істотні умови.

 

 

1. ТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

 

Сайт -  сукупність веб сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, надає можливість Замовнику ознайомитись з інформацією, обрати тариф та оплатити послуги Замовника. Сайт розташований на доменному імені thatgirlsophy.com.

Адміністрація сайту  – уповноважені співробітники, які здійснюють управління сайтом, діючи від імені Виконавця.

Інформаційне наповнення  – обсяг інформації у текстовому, фото-, відео- та будь-якому іншому, не забороненому чинним законодавством форматі, яка передається Замовником Виконавцю шляхом, передбаченим цим Договором і є послугою наданою Замовником Виконавцю у повному обсязі.

 

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

2.1 Особа (Замовник), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК України»). Акцепт цієї Оферти здійснюється, шляхом натискання кнопки “купити” або “Купить” та здійснення оплати замовлення послуг.

2.2.  Виконані дії, передбачені у п.2.1. цього Договору означають, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору, «Політики конфіденційності», правилами платіжної системи - фінансового агента (у разі підключення Сайту до платіжної системи), специфікою функціонування Сайту і онлайн курсу, в рамках яких розміщуються матеріали, визнає безумовну придатність Сайту і онлайн курсу для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

2.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цього Договору без повідомлення Учасника. Використовуючи Сайт Учасник вважається таким, який ознайомлений цією Офертою, її змінами та згідний з усіма умовами.

2.4. Учасник несе персональну відповідальність за перевірку цього Договору на наявність змін в ньому.

2.5. Якщо з Учасником не укладено іншого письмового договору або угоди, то даний Договір між Виконавцем і Учасником завжди буде містити в собі щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються «Умови»). Будь ласка, прочитайте ці Умови уважно.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Предметом цієї Оферти (Договору) є платне надання Замовнику інформаційних, консультаційних послуг консультаційного характеру у сфері інформатизації, пов'язані із забезпеченням Клієнту доступу до участі в навчальній програмі щодо теми «ChatGPT и AI в маркетинге и блогерстве: 

Как использовать AI, нейросети и ChatGPT в смм и блогерстве, чтобы сэкономить время и быстрее достигать своих результатов», яку організовує Виконавець. Виконавцю відповідно до умов цієї Оферти в інтерактивному очному і/або онлайн форматі (дистанційно) за винагороду, що виплачується Замовником на користь Виконавця.

4. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання доступу до інформаційного наповнення на платформі https://kwiga.com.

4.2. Дата початку надання послуг зазначена на Сайті,

4.3.  Доступ до інформаційного наповнення припиняється для Замовника по закінченню строків надання Послуг, передбачених у п. 4.2. цього розділу.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ТАРИФИ ПОСЛУГ

5.1. Вартість послуг та тарифи кожного разу зазначаються на Сайті у розділі “Prices”. 

5.2. Замовник отримує обсяг інформаційного наповнення в залежності від обраного та сплаченого тарифу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1.  надати Замовнику оплачені останнім Послуги відповідно до цього Договору та умовами обраного тарифу;

6.1.2.  в порядку виконання Договору і в рамках термінів надання Послуг забезпечити Замовнику доступ до інформаційного наповнення; 

6.1.3.  суворо зберігати в таємниці будь-яку особисту і / або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором відповідно до правил конфіденційності і захисту персональних даних;

6.1.4.  дотримуватися вимог законодавства України, в т.ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників;

6.1.5. У разі відсутності змоги надати послугу Замовнику, виключно з вини Виконавця, повернути здійснену останнім оплату.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1.  змінювати в односторонньому порядку інформаційне наповнення;

6.2.3.  в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

6.2.4.  залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

6.2.5. У разі, якщо Замовник порушить умови цього Доступу обмежити доступ Замовника до інформаційного наповнення частково або у повному обсязі без повернення оплати Виконавцем.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1.  оплачувати Послуги на умовах та в порядку цього Договору;

6.3.2.  прийняти в міру виконання Послуги Виконавця відповідно до положень цього Договору;

6.3.3.  проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;

6.3.4.  не передавати будь-яким способом третім особам доступ до інформаційного наповнення;

6.3.5.  не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати/обмінювати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України;

6.3.6.  при оформленні замовлення на Послуги надати Виконавцю за допомогою
заповнення форм або надати за вибором актуальну і правдиву інформацію в довільній формі на Сайті, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання послуг за цим Договором.

6.4. Замовник має право:
6.4.1. отримати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених офертою;

6.5.1. Вимагати від Виконавця своєчасного надання послуг;

6.5.2. Вимагати від Виконавця повернення здійсненої оплати, виключно за умов, визначених цим Договором.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1.  Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2.  Договір може бути розірваний між Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також:

7.2.1.  в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщення його курсів й складові їх матеріалів. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

7.2.2.  в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником не надано послуг, передбачених цим Договором.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Виконавець звільняється від виконання своїх зобов'язань в результаті дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо); визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: військових дій, заборон в зв'язку з воєнним станом, пандемії, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотний.

8.2. Виконавець може накласти штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. на Замовника за кожний виявлений випадок:

8.2.1.порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме: неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін інформаційного наповнення, онлайн матеріалів, в тому числі частини або складових матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником під час надання послуг Виконавцем.

8.3.  Недійсність окремої частини Договору не має наслідком недійсності інших його частин або Договору в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

8.4.  Актуальна версія Договору публічної оферти знаходиться на Сайті або його вкладеннях за адресою в мережі Інтернет: thatgirlsophy.com

8.5.  Всі пропозиції або питання за цим Договором слід повідомляти за зворотнім зв’язком, розміщений на веб-сторінці Сайту.

 

Редакція Договору від 20.07.2023 року

bottom of page